Produkter

Granat av god kvalitet til industriell bruk er hard, tung og hardfør – den tåler en støyt uten å knuse og kan resirkuleres etter bruk. Dette gjør den godt egnet til sandblåsing, vannjetskjæring, sliping og polering. Granat er billigere og bedre i bruk enn mange alternative produkter og har bedre helse- og miljøegenskaper.

Industriell granat utgjør en moderat andel av et stort marked dominert av avfallsprodukter. Historisk har dette gitt svært stabile priser. Ettersom tilgang på avfallsprodukter reduseres, øker etterspørsel etter granat og andre produkter. Global produksjon av granat 10-doblet seg fra midten av 90-tallet til midten av 2000-tallet, men videre økning har vært begrenset av mangel på produksjonsklare forekomster av god kvalitet og rett lokasjon. Europa produserer ikke granat selv, men importerer fra andre kontinenter, spesielt sørøst-asia. Europa har manglet grovkornede blåsemidler og har tilpasset produksjon og vedlikehold for å kunne bruke mellomstore og fine kornstørrelser. Markedet i Europa passer perfekt for salg av granat fra Engebøfjellet.

Slipemiddelmarkedet består av mange små sluttbrukere. Distribusjon fordrer lokal tilstedeværelse og mye salg går gjennom distributører og store industrimineralselskaper. I praksis kan en rendyrket gruveaktør ved å inngå avtale med en etablert aktør gå rett fra null produksjon til salg av store årlige volumer.

Europa trenger byggeråstoff fra Norge. Verdi av norsk pukkeksport er mer enn doblet de seneste 10 årene, med sterk vekst i volum og jevnt stigende priser. Restmasser med gode egenskaper – og uten kjemikalier – kan brukes som fyllmasse i store kvanta både i Norge og i Europa.

Etterspørsel etter rutil overgår produksjon og prisene har mer enn doblet seg de seneste 10 årene. Manglende tilgang på rutil har gitt overflødig prosesskapasitet til videreforedling som aktører som Arctic Mineral Resources kan dra nytte av.

GRANAT

Anvendelse, brukere & egenskaper

Granat brukes i dag hovedsakelig til sandblåsing og vannjetskjæring. Granat utvinnes først og fremst fra mineralsand (strender og sanddyner), men også noe fra fast fjell. God granat kan resirkuleres og gjenbrukes flere ganger. Granat fra fast fjell, slik som i Engebøfjellet, har skarpere kanter enn granat fra mineralsand. Dette gir typisk bedre slipe- og skjæreegenskaper, noe som bidrar positivt mht. pris.

Granat vs. alternative produkter

Betegnelsen sandblåsing stammer opprinnelig fra blåsing med kvartssand (vanlig strandsand). Denne sanden er lett tilgjengelig, rimelig og fungerer godt som slipemiddel, men ved bruk i sandblåsing frigjøres det støv med krystallinske silikater. Dette støvet er hovedårsaken til silikose, en dødelig lungesykdom og verdens eldste yrkessykdom. På grunn av høye dødstall fra silikose, har EU og USA forbudt bruk av kvartssand til sandblåsing. Begrenset tilgang på granat – og manglende helseregulering – gjør at fattigere deler av verden fortsatt bruker store mengder kvartssand til blåsemiddel.

Kull- og metallslagg, avfallsprodukter fra kullkraftverk og smelteverk , er nest mest brukt. Disse produktene er rimelige og fungerer relativt godt. Bruk i sandblåsing gir i mange tilfeller risiko for farlige lungesykdommer slik som KOLS og lungekreft. En del slaggprodukter inneholder også skadelige stoffer slik som arsenikk og beryllium. Til forskjell fra kvartssand reduseres stadig tilgang på slaggprodukter, for eksempel ved ombygging av kullkraftverk til ny teknologi som eliminerer produksjon av slagg.

Granat av god kvalitet, slik som i Vevring/Engebø, erstatter bruk av kvartssand og slaggprodukter for sandblåsing, gir bedre ytelse og lavere kostnad per kvadratmeter og er så å si det eneste middelet for bruk i vannjetskjæring.

STABILE PRISER

Gode priser på grunn av bedre kost-nytte og ytelse enn billige alternativer

Granat er kun ett av flere produkter i markedet.  Granat gir bedre ytelse og kost-nytte enn konkurrerende produkter og erstatter blant annet bruk av helsefarlige substitutter, reduserer yrkesrelatert dødelighet og har unike egenskaper for sandblåsing og vannjetskjæring.  Granat er derfor etterspurt og kommersielt attraktivt industrimineral, men markedet holdes igjen av mangel på ny produksjon.

SOLID MARKED

Granat er etterspurt

Granat er et attraktivt industrimineral med stabil prising og solid etterspørsel. Dette gir høye marginer og begrenset volatilitet. Forbud mot bruk av kvartssand i Europa og USA og redusert tilgang til slaggprodukter, gjør granat til en stadig mer etterspurt vare.

EUROPA I FOKUS

Europa har et stort og udekket behov for granat, og særlig i de kornstørrelser og kvaliteter som kan produseres i Engebøfjellet. Plassering langt ut i Førdefjorden, svært nær Nordsjøen, gir transportfordeler for levering til det europeiske markedet.

Mangel på egen granatproduksjon og redusert tilgang på alternative produkter har tvunget Europa til å benytte mellom- og finkornede blåsemidler. Et eksempel er ved sandblåsing før maling. Sandblåsing skal både rengjøre overflaten og etterlate en struktur / profil i overflaten som gjør at malingen fester seg. Jo tykkere maling, desto mer struktur er nødvendig. Manglende tilgang på grove blåsemidler har gjort at europeisk industri har gå over til tynnere maling og dermed mindre behov for grov profil i malingsklare overflater.

SALG / AVTAK

Begrenset integrasjon – granat selges / distribueres via etablerte aktører

Granatmarkedet består av mange små og mellomstore sluttkunder, noe som fordrer et salgsapparat med lokal tilstedeværelse. De fleste aktører, også rendyrkede granataktører, både kjøper granat fra rene gruveaktører og selger via distributører. Dette gir både utfordringer og muligheter for en gruveaktør. Ved etablering av ny produksjon er man avhengig av å inngå avtale(r) om salg / avtak med én eller flere distributører. Samtidig kan man sikre 100% salg fra oppstart uten å ha vært i markedet før.

En ny granatgruve godt lokalisert for distribusjon til det europeiske markedet er av strategisk verdi for de rette spillerne. Vi har inngått en intensjonsavtale med én av disse.

Utvinning av granat foregår hovedsakelig fra mineralsandsforekomster i India, Kina, Australia og Sør Afrika. Noen mindre operasjoner finnes i USA. Europa og Midtøsten har ingen produksjon.

BYGGERÅSTOFF

Pukk – Europa trenger knust fjell fra Norge

Europa trenger pukk for bygging av vei og annen infrastruktur, men mangler egne ressurser. Verdi av norsk pukk-eksport er mer enn doblet de seneste 10 årene. Norge har mye fjell med god pukkkvalitet. Frakt på store båter er mye billigere enn frakt på vei med lastebil. Norge ligger godt an for videre vekst i pukkeksporten.

Restmasser etter mineralutvinning – internt bruk og eksternt salg

Mineralutvinning uten bruk av kjemikalier, bestandige mineraler og restmasser med nøytral pH gir gode egenskaper for bruk internt og eksternt.

Anvendelsesområder for denne typer masser inkluderer:

  • Stabilisering av ferdig brutte gruverom
  • Fyllmasse ved etablering av vei og industriområder
  • Fyllmasse ved etablering av diker, gjerne i kombinasjon med pukk med høy egenvekt
  • Overdekking av forurenset sjøbunn

Det er viktig både for internt bruk og eksternt salg at restmasser lagres i på en måte som muliggjør rask og kostnadseffektiv utlasting av store kvanta, enten internt eller på frakteskip. I Vevring/Engebø er det eneste praktiske gjennomførbare alternativet å mellomlagre i fjell.

RUTIL

Rutil – lave priser historisk har medført mangel på ny produksjon

På samme måte som granat utgjør rutil kun en mindre del av et større marked. For rutil er det markedet for titandioksid. Lange salgskontrakter og manglende prisregulering ga historisk lav lønnsomhet for mange rutilprodusenter. Dette ledet til underinvestering i leting og utvikling av nye forekomster som kunne settes i produksjon. I det de lange kontraktene gikk ut opplevede markedet en markant prisjustering. Den langsiktige trenden er fortsatt stigende.

Rutil produseres i dag utelukkende fra mineralsandsforkomster og ofte som et biprodukt av en drift på andre mineraler slik som zircon og ilmenitt. Det er overkapasitet på utvinningssiden, bl.a., i Kina, noe som har tillatt andre granatprodusenter med rutil som biprodukt en fornuftig avhendelse av rutil i halvfabrikat for videre utvinning til rent rutilkonsentrat.