En gruve som tar vare på naturen

Vårt moderne samfunn blir i økende grad avhengig av industrimineraler, hvorav en betydelig andel finnes i norske fjell. Samtidig blir folk stadig mer bevisste på de mulige negative konsekvenser som gruvedrift og mineralutvinning kan påføre naturen og krever at slik virksomhet skal utføres på en måte som unngår forurensning, forhindrer irreversible sår i landskapet og unngår avfallsdeponier på land og i sjø.
Et gruveprosjekt innebærer vanligvis en rekke valg for hvordan man går fra fast fjell til ferdig leverte mineralprodukter, herunder hvordan man bryter stein ut av fjellet (åpent dagbrudd eller gruvedrift under jorden), hvordan mineraler utvinnes fra steinen man har tatt ut (bruk av prosesskjemikalier mv.) og hvordan man håndterer restprodukter fra gruvedriften (deponering som avfall eller avhending/alternativ bruk). Disse valgene må vurderes nøye og er også betinget av mange forhold som er utenfor gruveaktørens kontroll, alt i fra mineralforekomstens egenskaper og beliggenhet til markedene som produktene skal selges i.
Det er i mange tilfeller ikke realistisk å kombinere mineralutvinning og alle natur- og miljøhensyn. I slike tilfeller ender man med å vurdere nytten av mineralene som skal utvinnes opp mot ulempene en slik gruvedrift vil medføre.
På våre eiendommer i Vevring, har naturen viselig lag til rette og lokalisert forekomsten slik at vi kan ha en gruvedrift under jord og dermed unngå å påføre uopprettelige sår i naturlandskapet. Videre har forekomsten en mineralsammensetning som gjør at vi effektivt kan utvinne mineralene uten bruk av giftige kjemikalier eller forurensende stoffer. Det betyr at alle restmasser kan brukes som byggeråstoff i stedet for og deponeres som avfall.
Forekomsten er plassert ved en dypvannsfjord i umiddelbar nærhet til Nordsjøen, hvor mineraler og biprodukter kan lastes direkte ut fra fjellet om bord på bulkfartøy. Dette gir en svært kostnadseffektiv logistikk ut til Sentral-Europa, og langt bedre enn andre granatforekomst vi kjenner til.
I Vevringforekomsten legger bergmekanikk, lokaliseringen og markedet til rette for en gruvedrift på lag med naturen:
  • Tilstrekkelige ressurser for mer enn 50 års gruvedrift
  • Forekomst av høy kvalitet som tillater en moderat, men lønnsom utvinningsgrad
  • Mineralsammensetting som muliggjør en oppredning uten bruk av giftige kjemikalier
  • Moderat utvinningsgrad og ingen bruk av kjemikalier sørger for at alle restmasser blir til produkt
  • Full ressursutnyttelse fjerner behov for deponi på land og i sjø
  • Underjordsdrift med direkte tilgang fra fjorden ivaretar naturlandskapet
  • Bred støtte fra lokalsamfunn, interessegrupper og lokal næringsvirksomhet (fiskeoppdrett, villaksfiske og turisme)

Arctic Mineral Resources har nedfelt driftsprinsipper i tråd med kriteriene for bærekraftig gruvedrift utformet av Naturvernforbundet, som er en av våre ledende miljøorganisasjoner. Vi vil overholde de høyeste miljøstandardene, sikre et minimalt operativt fotavtrykk og støtte fire av FNs bærekraftsmål i særdeleshet; (3) God helse, (12) Ansvarlig forbruk og produksjon, (13) Klimatiltak og (14) Liv under vann.

Vår gruvedrift vil gi store mengder verdifull granat per tonn uttatt stein, men også en rekke biprodukter (som rutil halvfabrikat). For å sikre en optimal utnyttelse av de masser vi tar ut av fjellet, vil vi maksimere utvinning og kommersiell utnyttelse av alle salgbare mineraler. Vi har inngått en avtaksavtale med et nærliggende industriområde som er under utvikling hvor de vil ta i bruk alle restmasser som vi produserer i innledende fase. Vi vil i de påfølgende år avhende restmasser for alternativ bruk i kombinasjon med å fylle en del masse tilbake i ferdigstilte gruverom inne i fjellet og dermed kunne øke ressursutnyttelsen. Samtidig vil vi ha kontinuerlig forsknings- og utviklingsaktiviteter som kan bidra til ytterligere å forbedre utnyttelsen av alle gjenværende restmasser slik som stein med for lite innhold av mineraler (opprinnelig solgt som pukk) eller restmasser etter utvinning av granat og rutil halvfabrikat.

Granat fra Engebøforekomsten er av høy kvalitet og kommer hovedsakelig i finere til middels grove kornstørrelser. Da Europa ikke har egen produksjon av granat og mangel på tilgang til granat i grovere kornstørrelser, har de vært nødt til å tilpasse produksjonsmetode og produktsammensetning slik at de kan benytte finere kornstørrelser. Europa har også et stort forbruk av granat brukt til vannjettskjæring som ofte bruker fine til middels grove kornstørrelser. Det europeiske markedet bruker derfor finere kornstørrelser sammenlignet med andre sluttmarkeder. Vi har derfor satset på det europeiske markedet og vil tilpasse utvinningsgrad i tråd med hva markedet kan absorbere. På den måten maksimere vi vårt kommersielle granatutbytte per tonn.

Det europeiske granatmarkedet domineres av en håndfull større industrielle aktører samt mange små og mellomstore distributører. Vi har inngått en intensjonsavtale med en europeisk distributør om avtak (salg) av all den granat vi skal produsere og sørger derfor for full utnyttelse av den granat vi utvinner. Granatmarkedet har historisk hatt meget stabile priser. På grunn av redusert eksport av granat fra India fra 2017 og en kontinuerlig reduksjon i tilgang til alternativer slik som kullslagg for bruk som blåsemiddel, har gitt økt etterspørsel etter granat og stigende importpriser til Europa. Årlig vekstrate har ligget på rundt 9% gjennom de fire siste årene. Per august 2020 utgjør volumveiet gjennomsnittlig importpriser fra Kina og India til Europa mer enn € 270 per tonn (basert på importdata fra Eurostat). Vi har lagt til rette for en produksjon som gir oss fleksibilitet til å øke utvinning og produksjon i tråd med etterspørsel etter granat.

Våre eiendommer inneholder mineralrik stein i overflaten ved havnivået nær fjorden.  Det vil si at vi kan gå rett inn fra fjorden ved bruk av utstyr plassert på lekter og direkte inn i forekomstens «indrefilet».  Produksjon vil finne sted ved et etablert industriområde de første årene og etablering av fjellhaller og annen infrastruktur underjords på samme tid, gir et minimalt fotavtrykk både under og etter endt drift. På sikt flyttes vårt prosessanlegg inn i fjellet og alt man ser utenfor er et minimalt landfeste med infrastruktur for utlasting. Etter endt drift, fjernes all infrastruktur fra overflaten. Istandsetting med blokker av stein og naturlig vegetasjon sørger for at fjellsiden blir tilnærmet slik den så ut før drift ble etablert.

Vi har nedfelt strenge driftsprinsipper for vår virksomhet som blant annet ekskluderer bruk av fjorddeponi. Det medfører full utnyttelse av alle de masser som vi tar ut av fjellet, noe som har gitt oss et svært bærekraftig prosjekt hvor ingen av de ikke-fornybare ressursene går til spille. Dette i kombinasjon med et pågående FoU-program sørger for at vi identifiserer og implementerer løsninger som gjør at vi hele tiden setter hensyn til naturen først og sørger for en gruvedrift uten avfall.