Info Hub

Denne siden inneholder lenker til relevant informasjon for forekomsten i Engebøfjellet, offentlige prosesser og relaterte dokumenter samt et utvalg av informasjon tilknyttet Arctic Mineral Resources’ virksomhet.

Engebøfjellet har, og har hatt, mange interessenter med ulike fokusområder. Undersøkelser har pågått i etapper og i regi av ulike prosjekter. Arctic Mineral Resources er første aktør i Engebøfjellet med hovedfokus på granat tross det faktum at granat alltid har representert Engebøfjellets verdimessige hovedelement.

Arctic Mineral Resources er ikke assosiert med andre navngitte selskap, organisasjoner eller individer navngitt på denne siden.

Historikk

Vi har listet opp noen relevante hendelser i listen under. For de som ønsker å lese mer om mineralrettighetene til  Engebøforekomsten, henvises det til en juridisk betenkning fra advokatfirmaet Glittertind.

 • 2022
  • Sunnfjord kommune gir NOM* byggetillatelse på Engebø
  • AMR starter kjerneboring i Vevring med egen borerigg
  • AMRs datterselskap Norse vinner anbudsrunde på kontrakt for ekstern boring
  • AMR påbegynner videre oppredningsforsøk ved eksternt laboratorium
 •  2021
  • ESA oppretter sak på mulig brudd av EUs vanndirektiv ved tildeling av utslippstillatelse til NOM*
  • Statsforvalteren i Vestland avviser klage på NOMs* rivningstillatelse
  • NFD bekrefter saksbehandlingsfeil da berørte grunneiere ikke fikk partsstatus ifm. de vedtakene som ble truffet til fordel for NOM* ifm. utmål (utvinningsrett) og forlengelsen av disse
  • AMR kjøper borerigg, etablerer boreselskap og starter rekruttering av boremannskap
  • AMR forlenger avtale med etablert industriaktør om avtak (salg) av all granat som skal utvinnes
  • AMR anker dom fra Oslo tingrett til Borgarting lagmannsrett
  • Oslo Tingrett avsier dom i fastsettelsessøksmål. Tingretten gir AMR medhold i at granat tilhører grunneier, men gir NOM* medhold i retten til å etablere virksomhet på eiendommer hvor AMR har med avtale med grunneier mot at NOM* betaler for granat (gitt lønnsom drift på granat)
  • Naturvernforbundet og Natur og Ungdom klager på NOMs rivningstillatelse
  • Sunnfjord kommune gir NOM* tillatelse til å rive 23 bygninger på Engebø
  • AMR videre kjerneboring for bruk i et oppdatert ressursestimat
  • AMR ber DMF vurdere grunnlag for selvstendig utnyttelse av granatforekomsten i Vevring
  • AMR sender inn søknad om driftskonsesjon til Direktoratet for Mineralforvaltning for etablering av uttak på vestre del av Engebøfjellet for å utvinne granat under jord.
  • AMR får bekreftet at eklogitt kan deklareres som produkt etter europeisk standard for bruk som ballaststein og inngår intensjonsavtaler for salg & distribusjon.
  • AMR får bekreftet at eklogittbasert tilslag kan deklareres som produkt for bruk som tilslag i asfaltproduksjon etter europeisk standard og inngår intensjonsavtale
  • AMR får bekreftet at eklogittbasert tilslag kan benyttes som tilslag for mekanisk og hydraulisk stabiliserte materialer og inngår avtale for salg av alt eklogittbasert tilslag i første driftsfase.
  • AMR mottar ressursrapport av 3. part for Vevringforekomsten som dokumenterer reserver for drift i 51 år og en påvist ressurs som gjør det sannsynlig å doble denne.
  • AMR tar ut fastsettelsessøksmål mot NOM* for å avklare rettighetene til Vevringforekomsten
  • AMR gjennomfører ytterligere oppredningsforsøk og ser potensial for å øke utvinning av granat.
 •  2020
  • AMR gjennomfører kjerneboring i Vevring og oppredning i pilotskala
  • Sunnfjord kommune beslutter å ikke gå videre med AMRs planinitiativ
  • NFD mottar klager på tildeling av driftskonsesjon til NOM* fra DMF. Klagene har ikke oppsettende virkning, men iverksettelse før endt klagebehandling vil være for NOMs* egen risiko
  • NFD avholder ekspropriasjonsbefaring ifm. NOMs* ekspropriasjonssøknad
  • AMR avholder oppstartsmøte med Sunnfjord kommune for arealregulering
  • AMR får bekreftet stor etterspørsel etter granat og forlenger avtale med etablert industriaktør om avtak (salg) av all granat
  • Sunnfjord kommune beslutter å ikke påklage vedtak om tildeling av driftskonsesjon til NOM* til DMF
  • Advokatfirmaet Glittertind/AMR sender inn klage på tildeling av driftskonsesjon til NOM* til Nærings- og fiskeridepartementet NFD
  • NOM* får tildelt driftskonsesjon fra DMF
  • NOM* mister sin avtale med Barton* og står uten avtale for granat
  • AMR sender inn sin høringsuttalelse til NOMs* ekspropriasjonssøknad
  • DMF konkluderer med at et avslag på ekspropriasjonssøknaden vil kreve en revidert driftsplan fra NOM* da deres driftskonsesjon forutsetter et positivt vedtak
  • NOM* publiserer sin endelige mulighetsstudie
 • 2019
  • Sunnfjord kommune vedtar å støtte mineralutvinning i Engebøfjellet under forutsetning om full ressursutnyttelse og unngå sjødeponi
  • Advokatfirmaet Glittertind avgir sin juridiske betenkning ifm. ekspropriasjonssøknaden på vegne av AMR/grunneier
  • AMR sender inn sin høringsuttalelse til NOMs* søknad om driftskonsesjon
  • NOM* søker om ekspropriasjon av eiendom tilhørende AMR/grunneierne
  • AMR inngår MoU med etablert aktør om salg av all granat ned til fineste kornstørrelser
  • AMR inngår avtale med Lutelandet industriområdet for etablering av mineralutvinning under oppstartsfasen
  • NOM* sender inn søknad om driftskonsesjon til DMF
 • 2018
  • AMR gjennomfører konseptstudie for etablering av underjords gruvedrift uten avfall og uten behov for deponi på land eller i sjø
  • AMR oppreder granatprodukter i salgbar kvalitet
  • NOM* inngår avtaler med grunneiere i øst
  • ARM etableres og inngår avtale med grunneierne på vestsiden av Engebøfjellet og sikrer seg utvinningsrett til grunneiers mineraler i vest
 • 2017
  • NOM* publiserer sin mulighetsstudie som viser manglende lønnsomhet for rutil, men betydelig mengder drivverdig granat
  • NOM* får forlenget utvinningsrett til rutil
 • 2016
  • NOM* oppdaterer sitt ressursestimat som viser økt ressursgrunnlag med store mengder høyverdig granat
 • 2015
  • NOM* får godkjent reguleringsplan og innvilget utslippstillatelse
 • 2010
  • NOM* inngår MoU med etablert industriaktør (Barton) for salg av granat
 • 2009
  • NOM* oppreder granat i salgbar kvalitet
  • NOM* søker om regulering til mineralutvinning og utslippstillatelse for land- og fjorddeponi
 • 2007
  • NOM* får forlenget utvinningsrett til rutil
 • 2006
  • NOM* erverver rettighetene til statens mineral (rutil) fra Conoco*
 • 1999:
  • Fjord Blokk AS* går konkurs
 • 1998
  • Fjord Blokk AS* etablerer steinbrudd (ekologitt og gneis) for eksport til Europa
  • NGU oppjusterer granatinnholdet i forekomsten
  • DuPont* avslutter sitt engasjement i Engebøfjellet
 • 1997
  • DuPont* får utvinningsrett til rutil gjennom sitt datterselskap Conoco*
  • DuPont*/NGU ferdigstiller undersøkelser av forekomsten og oppredningsforsøk for rutil
 • 1993:
  • PhD-avhandling v/NTH konkluderer med at det er for lite rutil i forekomsten til å etablere lønnsom utvinning selv ved sterkt økte rutilpriser
 • 1991:
  • NGU konkluderer med at det er for lite rutil til å etablere lønnsom utvinning
 • 1989:
  • DuPont* søker etter rutilforekomster i Norge
 • 1978:
  • NGU starter opp sine første undersøkelser av forekomsten
 • 1975:
  • Eklogittforekomsten blir identifisert som en mulig rutilforekomst
 • 1968:
  • Eklogittforekomsten blir oppdaget ifm. bygging av Vevringtunnelen

* Eksterne selskap / firma, ikke assosiert med Arctic Mineral Resources

Forkortelser/benevnelser:
AMR: Arctic Mineral Resources AS’
Norse: Norse Diamond Drilling AS
NOM: Nordic Mining ASA/Nordic Rutile AS
NFD: Nærings- og fiskeridepartementet
DMF: Direktoratet for mineralforvaltning

NGU: Norges Geologiske Undersøkelse
Eklogittbasert tilslag: Restmasser etter utvinning av granat og rutil halvfabrikat

Ressursestimater & økonomiske vurderinger

Offentlig kommunikasjon og vedtak