En gruve som bygda ønsker seg

Vevring i Sunnfjord kommune ligger langs Førdefjorden nær Nordsjøen på vestsiden av Engebøfjellet. Det vakre fjellet kan beundres fra fjorden samt fra Kvammen i Askvoll kommune som ligger på sørsiden av fjorden. Engebøfjellet er et populært turområde for lokalbefolkningen. Førdefjorden er en av Norges nasjonale laksefjorder, og følgelig beskyttet for industrielle aktiviteter som kan påvirke livet i fjorden.
Innbyggerne i Vevring trives godt i bygda som har utviklet seg til et senter for kunst og kultur med vakker natur. De ønsker at lokalsamfunnet tilføres bærekraftige virksomheter. Derfor har de satt som en forutsetning at en gruvedrift skal bidra positivt til bygda og bevarer naturen – ikke motsatt- og som kjennetegnes ved følgende:
  • Minimalt fotavtrykk under og etter endt gruvedrift
  • Moderat størrelse og langvarig drift
  • Nye og trygge arbeidsplasser og med gradvis økning i bosetting
  • En gruvedrift som tar vare på Engebøfjellet og Førdefjorden
  • En gruvedrift som gir god sameksistens med lokale, naturbaserte næringer
Grunneiere har feilaktig siden 90-tallet blitt fortalt at en lønnsom gruvedrift, vil kreve utvinning av rutil og med granat som biprodukt, og vil være betinget av stordrift med dagbrudd og deponier på land og i Førdefjorden.
Det historiske fokus på rutil, har imidlertid gradvis blitt erstattet med granat, som representerer mer enn 80% av de samlede mineralverdier i Engebøforekomsten i det som i dag er definert som mineralressursen i fjellet, og en enda større andel når vi benytter en verdibasert avgrensning av mineralressursen. De faktiske forhold ble ikke kommunisert til grunneierne og de hadde dermed ingen kjennskap til at det mest verdifulle mineralet var granat, et mineral som tilhører de som grunneiere. De visste med andre ord ikke at en etablering av gruvedrift på granat alene, vil kunne gi en drift etter bygdas ønsker og med en svært attraktiv avkastning.
Gunstige geotekniske forhold muliggjør en kostnadseffektiv underjordisk gruvedrift (mindre enn € 6 per tonn). En moderat utvinningsgrad sørger videre for full kommersiell utnyttelse av granat og biprodukter, som igjen gir høy inntekt per tonn. Underjordisk gruvedrift, moderat utvinningsgrad og avtale om bruk av restmasser i den innledende driftsfasen, eliminerer behovet for å deponere avgangsmasser i fjorden eller på land. Planen er gjennomgått og verifisert av erfarne industriaktører som bekrefter at den er solid, bergfaglig forsvarlig, operasjonelt gjennomførbar, økonomisk robust og gir en god ressursutnyttelse.
En moderat utvinningsgrad, outsourcing av en del driftsfunksjoner og drift på eksternt industriområde i den innledende driftsfasen, muliggjør en gradvis oppbygging av driftsorganisasjonen slik at vi unngår et uheldig press i det lokale arbeidsmarkedet. Vi vil også jobbe aktivt for at de ansatte bosetter seg permanent i Sunnfjord regionen. Slik bidrar vi til verdiskaping og nye arbeidsplasser på naturens premisser og sørger for en sunn og gradvis oppbygging av virksomheten. Kort sagt en gruvedrift som bygdas innbyggere vil ha.