Driftsmodell

Arctic Mineral Resources har utviklet en moderne og bærekraftig driftsmodell som sikrer minimale inngrep i naturen rundt Engebøfjellet og en gruvedrift kun med underjordsdrift. Prinsippene som ligger til grunn, kan du lese om her.

Vår gruvedrift i Engebøfjellet vil gi store mengder verdifull granat, men også en rekke biprodukter som rutilrike restmasser, samt fin- og grovknust stein. Vi unngår behov for permanente deponi ved å avhende og mellomlagre biprodukter inne i fjellet. På denne måten kommer alt til nytte.

Våre eiendommer inneholder mineralrik stein i overflaten ved havnivået nær fjorden.  Det vil si at vi kan gå rett inn fra fjorden ved bruk av utstyr plassert på lekter og direkte inn i forekomstens “indrefilet”.

Produksjon vil finne sted ved et etablert industriområde de første årene og etablering av fjellhaller og annen infrastruktur underjords på samme tid, gir et minimalt fotavtrykk både under og etter endt drift.

På sikt flyttes vårt prosessanlegg inn i fjellet og alt man ser utenfor er et minimalt landfeste med infrastruktur for utlasting.

Etter endt drift, fjernes all infrastruktur fra overflaten. Istandsetting med blokker av stein og naturlig vegetasjon sørger for at fjellsiden blir tilnærmet slik den så ut før drift ble etablert.

DESIGNKRITERIER

Egne erfaringer og innspill fra erfarne norske og internasjonale aktører i den innledende fasen ledet oss til følgende designkriterier (innenfor driftsprinsippene):

Maksimere verdi / inntekt per tonn stein

 • Frigjøring (knusing/mølling) som bevarer kornstørrelse (høyere pris per tonn)
 • Fokus på det europeiske markedet for å få solgt finkornet granat
 • Velge et uttaksvolum som tillater 100% salg av alle produkter som utvinnes
 • Minimere investering i eget utstyr og egen tomt før drift
 • Sette ut deler av driften til erfarne aktører med eget utstyr
 • Tids- og kostnadseffektiv inndrift til granatrikt fjell
 • Effektiv utlasting / transport av stein til ekstern tomt de første årene
 • Fokusere kapitalinvesteringer i mineralutvinningsutstyr og produktkvalitet
 • Unngå dyre / komplekse løsninger (vannrørledning mv.)

Minimere operasjonell risiko / øke gjennomføringsevne

 • Moderat årlig uttak ⇒ mer håndterlige volum / tonnasje
 • Drift /bryting innover og oppover før nedover
 • Sette ut deler av driften til erfarne aktører med betydelig og relevant kompetanse

Minimere / unngå regulatoriske hinder

 • Unngå behov for utslippstillatelser
 • Holde fotavtrykket fra drift til et nødvendig minimum
 • Holde seg innenfor allerede regulerte områder
 • Unngå deponi – være «herre i eget fjell»

DRIFTSMODELL

Underjordsdrift med inngang fra fjorden

Mineralforekomsten i Engebøfjellet er av høy kvalitet slik at alt ligger til rette for gruvedrift underjords. Arctic Mineral Resources sine eiendommer inneholder mineralrik malm i overflaten ved havnivået nær fjorden.  Smarte valg gjør at vi kommer i drift med en minimal investering. Dette fordi vi vil gå rett inn fra fjorden ved bruk av utstyr plassert på lekter og direkte inn i malmkroppen.

Mineralutvinning uten bruk av kjemikalier

Granat er et tungt og ganske magnetisk mineral sammenlignet med de fleste andre mineraler i forekomsten vår. Utvinning av granat fra Vevring-Engebøforekomsten skjer gjennom en 4-trinns prosess:

 • Nedknusing: Uttak av steinmasser knuses ned til +/- 5 mm ved bruk av vanlig knuseverk
 • Frigjøring: Enkelt mineralkorn, vanligvis mindre enn 0,5 mm, frigjøres ved bruk av en konvensjonell stavmølle
 • Gravimetrisk separasjon: Mineraler separeres basert på egenvekt ved bruk av konvensjonelle gravimetriske spiraler
 • Magnetisk separasjon: Mineraler separeres basert på magnetisk følsomhet ved hjelp av magneter med høy intensitet

Ovennevnte trinn utføres ved bruk av konvensjonell / velkjent teknologi. Utvunnet granat tørkes og kvalitetskontrollers før den lagres i siloer.

Mineralutvinning i industriell skala er vår kjernekompetansen. Mineralutvinning vil ikke innebære giftige kjemikalier, og avgangsmasser er derfor fri for forurensende stoffer.

En litt mer avansert skisse finnes her.

Mineralutvinningen gir granat i forskjellige type kornstørrelser:

og ulike biprodukter med hver sine markeder og kunder:

Masseflyt uten deponi

Arctic Mineral Resources sin gruvedrift i Engebøfjellet vil gi store mengder verdifull granat per tonn uttatt stein, men også en rekke biprodukter (rutilrike restmasser, samt fin- og grovknust stein) som enten kan brukes, avhendes eller mellomlagres tilbake i fjellet til senere bruk.   

For å unngå avfall, har vi jobbet med hva de ulike restproduktene kan brukes til, hva som skal til for å få dette til og tatt høyde for mellomlagring i et omfang og på en måte som gjør at det som ikke brukes i dag kan brukes frem i tid. Lagring inne i fjellet gjør det mulig å lagre store masser tørt og trygt, og kunne laste ut store mengder raskt og billig. I oppstartsfasen må masser avhendes og/eller brukes fortløpende, mens rom inne i fjellet på sikt gir muligheter for mellomlagring.

Produksjon ved et etablert industriområde de første årene og etablering av fjellhaller og annen infrastruktur underjords på samme tid gir et minimalt fotavtrykk for resten av virksomheten. På sikt flyttes prosessanlegget inn i fjellet og alt man ser utenfor er et minimalt landfeste med infrastruktur for utlasting av diverse produkter.

Rutilrike restmasser vil mellomlagres i siloer og avhendes for videre prosessering. Grovknust stein vil avhendes for bruk som byggeråstoff (pukk). Finkornede restmasser vil avhendes for bruk som fyllmasse og overdekning. De første årene avhendes den grovknuste steinen direkte fra industritomten, mens de finkornede massene brukes ved videre ekspansjon av arealet på tomten. Senere mellomlagres grovknust stein og finkornede masser i siloer inne i fjellet for rask utlasting via transportbånd. En del finkornet masse vil også fylles tilbake i ferdigstilte gruverom inne i fjellet.

Driftsareal og bruk av byggeråstoff de første årene

For å unngå investering i egen tomt og for å oppnå en robust / driftssikker massebalanse de første årene har vi inngått avtale om leie av areal og avhendelse av restmasser med et stort industriområde ca. 30 nautiske mil fra Vevring, Lutelandet. Denne industritomten har store områder regulert for videre utvikling hvor restmasser etter mineralutvinningen kan brukes som fyllmasse. Årene ved Lutelandet vil gi en visse buffer hmt. rom i fjellet for mellomlagring, samtidig som all underjords infrastruktur etableres i samme periode.

OPPSTARTSFASE

Masseflyt oppstartsfase

Som et ledd i en konseptstudie som ble ferdigstilt i november 2018 ble det utarbeidet en overordnet beskrivelse av masseflyt i prakis, herunder flyten i oppstartsfasen, dvs. de første driftsårene etter utbygging:

Mellomlagring – oppstartsperiode

Mellomlagring vil i denne perioden foregå i silo for mineralprodukter og i løs masse for grov- og finkornede biprodukter.

NORMAL DRIFT

Masseflyt ved normal drift

Etter perioden på Lutelandet flyttes lekteren med oppredningsverket til Vevring. I forbindelse med videre ekspansjon vil oppredningsverket flyttes inn i fjellet / under jord. På sikt vil kun marginal infrastruktur for utlasting av produkter være synlig fra fjorden, resten av virksomheten er på dette tidspunktet under jorden.

Mellomlagring – normal drift

Mineralprodukter vil fortsatt mellomlagres i tradisjonelle siloer, mens gråberg og restmasser mellomlagres i underjords siloer drevet ut inne i fjellet. Disse vil være lokalisert med transportbånd og utlastermekanisme rett under. I tillegg vil restmasse lagres i gruverom fra drift på både granatrik og -fattig stein.

En overordnet beskrivelse av relevant utstyr og maskiner for bearbeidelse og transport relatert til mellomlagring finnes her.

FOTAVTRYKK

Minimalt fotavtrykk – under og etter endt drift

Fotavtrykket under driften er marginalt og må være det – både grunneiere og sambygdinger er lokalisert rett over inngangen fra fjorden. Permante inngrep inkluderer et landfeste før inndrift i fjellet, samt noen sikkerhetstunneler med åpning ut i dagen. Disse kan fylles igjen med steinblokker og planting av stedlig vegetasjon. Fotavtrykket vil for alle praktiske formål viskes ut etter endt drift.